TURISTIČNA AGENCIJA KULTRIP

Več kot le izlet!

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI TER NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE TURISTIČNE AGENCIJE KULTRIP

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

 

Splošni in posebni pogoji ter navodila so sestavni del pogodbe oziroma prijavnice, ki jo skleneta turistična agencija Igor Klašnja s.p. (v nadaljevanju Ta KulTrip) oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.
V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje prek interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma preko interneta naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.kultrip.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.
Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Ta KulTrip in se nanj nanašajo Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje. Za določene programe veljajo poleg splošnih pogojev tudi posebni pogoji. V primerih, ko je Ta KulTrip le posrednik in ne organizator aranžmaja, odgovarja le za posredovanje in ne za opravljene storitve. Splošni pogoji prav tako ne veljajo za pogoje zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini (če je vključeno v ceno potovanja), kjer Ta KulTrip nastopa le kot posrednik in veljajo splošni pogoji zavarovalnice.

 

II. PRIJAVA

 

Potnik se za turistične aranžmaje, ki jih organizira Ta KulTrip prijavi v poslovalnici Turistične agencije KulTrip ali preko interneta oziroma e-pošte info@kultrip.si. Ob prijavi potnik prejme dokument Ta KulTrip (račun/pogodbo o potovanju) iz katerega so razvidni vsi podatki o naročenem potovanju in dodatnih storitvah, kot tudi razpored plačil in morebitni ostali dogovori. Potnik ob prijavi podpiše, da je seznanjen s splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema, tako postanejo navedbe splošnih pogojev pravna obveznost tako za potnika kot za Ta KulTrip.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Potnik je dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter izvršiti plačilo v skladu z določbami iz III. točke teh splošnih pogojev. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Turistična agencija KulTrip za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 18 EUR na rezervacijo oziroma 9 EUR za enodnevne izlete. V primeru bolj zapletenih ponudb po želji za individualna potovanja Turistična agencija KulTrip lahko zaračuna potniku 30 EUR v obliki varščine za izdelavo ponudbe. V primeru, da potnik ponudbe ne sprejme, se varščina ne vrača.

 

III. PLAČILO

 

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri Turistični agenciji KulTrip ali pooblaščeni agenciji, oziroma ko Turistična agencija prejme plačilo na transakcijski račun. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znašajo 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 10 dni pred začetkom potovanja, v kolikor ni na dokumentu Turistične agencije KulTrip (pogodba, račun) drugače določeno. Pravočasno plačilo pomeni potrjeno rezervacijo. Če potnik ne plača v dogovorjenem roku, to pomeni odpoved potovanja in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi potovanja iz VI. točke teh splošnih pogojev.

Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, …) turističnega aranžmaja ali druge storitve Ta KulTrip, v primeru vračila plačila Ta KulTrip v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

Potnik se obvezuje vplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake na izdanem dokumentu Turistične agencije KulTrip, Turistična agencija KulTrip pa se obvezuje vrniti potniku eventualno preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.

Možnost plačila na obroke. Za več informacij se obrnite na Turistično agencijo KulTrip.

 

IV. CENE

 

Cene aranžmajev so določene v programih in veljajo od dneva, ko je program objavljen. Cene za vse aranžmaje so navedene v evrih. Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa doplačila (letališke, luške, varnostne pristojbine, vizume, doplačila za gorivo, ipd.), ki se, v kolikor že niso všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.
Turistična agencija KulTrip si pridržuje pravico do spremembe cen v skladu z Obligacijskim zakonikom (zaradi sprememb v menjalnem tečaju, sprememb tarif prevozov, sprememb cen goriva …). O morebitnih spremembah cen Turistična agencija KulTrip potnika obvesti najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, ima potnik pravico razdreti pogodbo po obligacijskem zakoniku, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru organizator potniku povrne vplačan znesek aranžmaja, ne povrnemo pa stroškov vizumov, cepljenj in podobno. Organizator lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, neposredno tuji osebi na kraju samem in kot predvideva program. V tem primeru potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini). Pri vseh aranžmajih je DDV vključen v ceno.

Ravno tako Turistična agencija KulTrip v programu potovanja določi izhodiščno ceno pri določenem številu potnikov, katera se lahko spremeni, v kolikor se za potovanje prijavi manjše število potnikov. Turistična agencija KulTrip lahko v programu navede to dodatno ceno (v obliki »obveznega doplačila v primeru manjšega števila potnikov«). Ob prijavi Turistična agencija KulTrip potniku zaračuna izhodiščno ceno potovanja. V kolikor nastopijo pogoji za spremembo cene iz gornjega naslova, potnik ne more odstopiti od pogodbe, saj je bil z njimi seznanjen ob prijavi.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj lahko izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je možnih več popustov in/ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

 

V. STORITVE VŠTETE V CENO ARANŽMAJA

 

Če program ne navaja drugače, cena aranžmaja vključuje prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacijo potovanja, DDV in osnovno nezgodno zavarovanje (velja samo za države EU). Če program ne določa drugače, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah, brez zagotovila razgledov, balkonov ipd. in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor je želja po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišču, vendar cena aranžmaja ostane enaka. Potniku tako omogočimo, da se izogne doplačilu za enoposteljno sobo. V kolikor so posebnosti, so navedene v ceniku pri posamezni državi. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji oz. državami so različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam. Organizator ob vsem zapisanem ne odgovarja za katerokoli ustno ali pisno informacijo, ki jo je potnik dobil na posredniškem prodajnem mestu, prav tako ne odgovarja za informacije, ki so o posameznih objektih napisane na spletnih straneh znanega objekta, saj so tudi te informacije lokalnega značaja in ocene.

 

VI. DODATNE STORITVE

 

Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (opcijski dodatni izleti v organizaciji lokalnih agencij, vstopnine, posebna prehrana ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (enoposteljna soba, vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane dodatne storitve (posebne kategorije sob, razgledi sob, enoposteljna soba ipd.), potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi in jih doplača k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača dodatne storitve vodji potovanja ali predstavniku Ta KulTrip v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

Ta KulTrip lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (fakultativni izleti, najem športne opreme, najem vozila ipd.), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Ta KulTrip ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. Potnik plača storitev direktno ponudniku in odgovornemu organizatorju v kraju samem. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

 

VII. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

 

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Ta KulTrip pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Ta KulTrip povrniti stroške prijavnine v višini 18,00 € na pogodbo. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:

 

• 60 do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 15% cene aranžmaja,
• 44 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja,
• 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja,
• 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja,
• 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja,
• 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja
• Neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja

 

Potnik je dolžan v pisni odpovedi navesti vse potrebne podatke za vračilo razlike. V primeru, da potnik podatke ne sporoči v roku 21 dni od poslane odjave se odpoveduje pravici do vračila razlike. Ne glede na % lestvico stroški odjave ne morejo biti nižji od administrativnih stroškov.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s Ta KulTrip, se šteje, da je odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Ta KulTrip zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru, da je sprememba brez odpovedi možna, zaračuna Ta KulTrip potniku administrativne stroške v višini 18,00 €. Če sprememba brez odpovedi ni možna je višina stroškov spremembe aranžmaja znotraj 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve lahko enaka stroškom odpovedi kot navedeno v tej točki. V primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev pa Ta KulTrip zahteva povrnitev dejanskih stroškov, ki pa so lahko tudi višji od zgoraj navedenih.

 

VIII. ODSTOPNINA IN ZAVAROVANJE ODPOVEDI POTOVANJA (RIZIKO ODPOVEDI)

 

Ob prijavi lahko sklenete odstopnino oziroma zavarovanje rizika odpovedi za primer, da se zaradi določenih nepredvidljivih okoliščin potovanja ne bi mogli udeležili. Ob izpolnitvi pogojev lahko uveljavljate vračilo vplačane kupnine za vaš rezervirani aranžma do pričetka potovanja. Odstopnina oziroma zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru nezgode, smrti ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovanca oziroma njegovih ožjih družinskih članov in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina znaša 5% cene celotnega aranžmaja in zajema zavarovanje stroška odpovedi turističnega aranžmaja in administrativne stroške.

Za zavarovanje veljajo pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika odpovedi z izbrano zavarovalnico, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja.

Sporazum o odstopnini se lahko sklene samo ob potrditvi rezervacije. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.

Goste, ki se niso odločili za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi, prijazno opozarjamo, da ob odpovedi potovanja lahko nastanejo visoki stroški. Višina je določena v VII. členu Splošnih pogojih organizatorja potovanja.

Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj in to obvezno v pisni obliki, v 24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi, oziroma najkasneje 2 uri pred odhodom na potovanja iz razloga, navedenega v prejšnjem odstavku. Kadar je razlog za odpoved potovanja tako poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika. Ne glede na plačano odstopnino ima organizator, v primeru potnikove odpovedi potovanja, pravico do povrnitve administrativnih stroškov, stroškov rezervacije in zneska vplačane odstopnine. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja najkasneje 2 uri pred odhodom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.
V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji Ta KulTrip.

 

IX. ORGANIZATORJEVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA

 

Turistična agencija KulTrip si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi minimalno potrebno – v programu navedeno – število potnikov. V primerih, ko Turistična agencija KulTrip izrecno pisno jamči odhod, ne more odpovedati potovanja, razen če se prijavi manj kot v programu predvideno najmanjše predvideno število potnikov.
Turistična agencija KulTrip si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Turistično agencijo KulTrip pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.
Turistična agencija KulTrip lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z Turistično agencijo KulTrip, predvsem, če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Turistično agencijo KulTrip.
Turistična agencija KulTrip si pridržuje pravico (in ne odgovarja) za spremembe dneva in časa odhoda oziroma za odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Turistična agencija KulTrip ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
Odgovornost Turistična agencija KulTrip je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Turistična agencija KulTrip ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.
Turistična agencija KulTrip ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
V primeru, da Turistična agencija KulTrip odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizuma, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Turistična agencija KulTrip potnika nemudoma obvesti.
V primeru, da stanje na kraju samem Turistična agencija KulTrip ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Turistična agencija KulTrip namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

 

X. POTOVALNI DOKUMENTI IN OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

 

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam. Ta KulTrip za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik se mora sam informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Ta KulTrip ne preverja državljanstva potnikov, zato je gost dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje. Potnik si zato mora pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Ta KulTrip po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Ta KulTrip, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Ta KulTrip v tem primeru potniku ne vrača. Ta KulTrip ne jamči za točnost informacij, v kolikor si potnik ureja dokumente sam. Prav tako v primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, ne nosi odgovornosti agencija, vse stroške nastale zaradi zavrnitve nosi potnik sam. Posredovanje Ta KulTrip pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar Ta KulTrip ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…), je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam. Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik vede v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

 

XI. OBVESTILA PRED ODHODOM NA POTOVANJE

 

Za potovanja v organizaciji Turistične agencije KulTrip potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 – 7 dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme mu priporočamo, da o tem obvesti prijavno mesto. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo ali naročijo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje 5 – 7 dni pred pričetkom potovanja. V primeru, ko organizira turistični aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik obvestilo o odhodu najkasneje 2 dni pred odhodom. V primeru, da potnik do en 1 dan pred odhodom ne prejme obvestila o odhodu, ga prav tako naprošamo, da se obrne na svojo prijavno mesto. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

 

XII. ZDRAVSTVENI PREDPISI

 

Po predpisih, ki jih določa Svetovna zdravstvena organizacija, se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno tudi v primerih, da je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanja in se ne šteje kot opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Turistična agencija KulTrip ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 

XIII. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

 

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kot tudi držav, v katere potuje. Če potnik zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

 

XIV. PRTLJAGA

 

Organizator potovanja, agent ali posrednik niso odgovorni za prevoz prtljage, zato ne odgovarjajo za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v nastanitvenem objektu ali na avtobusu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel ali drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, kite, golf oprema, potapljaška oprema … mora potnik prevozniku plačati doplačilo bodisi v agenciji ali na letališču, kot predvideva ponudba. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage skladno z določili prevoznika, vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Turistična agencija KulTrip ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage in drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

 

XV. TOČNOST PREVOZNIKOV

 

Turistična agencija KulTrip ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem in morskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih ali plovbah. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Ta KulTrip ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Ta KulTrip si pridržuje pravico do sprememb, ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti v cestnem in ladijskem prometu, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni v programu drugače navedeno, povprečne lokalne kategorije.

Vsi letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih družb in nanje agencija nima vpliva. Letalski prevoznik lahko spremeni ceno in čas prevozov, letaliških in varnostnih pristojbin in dodatka za gorivo brez predhodnih obvestil. Enako lahko spremeni pogoje prenosa dovoljene prtljage, tako ročne, kot oddane, postopek kontrole potnikov in prtljage. Pravica letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi nadomestni let. Iz teh in iz organizacijskih razlogov (uporaba drugega letalskega prevoznika, zaradi zasedenosti kapacitet, spremembe cene) si dovoljujemo pravico do spremembe kraja, datuma, časa leta, vrste letala, letalskih linij (npr. trikotni leti, dodatna vmesna pristajanja, menjava letališča…). Prvi in zadnji dan po programu sta vedno namenjena potovanju (letalski prevoz, transfer). Spremembe letov lahko nastanejo tudi v času, ko je katalog že izdan, zato so dnevi in časi letov informativni in določeni več mesecev vnaprej pred vašim odhodom. Zato so vsi podatki navedeni v katalogu zgolj informativne narave in niso obvezujoči. Točen razpored poletov in končne informacije bodo objavljeni na naših spletnih straneh oziroma vas bomo o morebitnih spremembah sproti obveščali. Zamude letov prav tako niso v pristojnosti agencija. Do zamude letalskih prevoznikov lahko prihaja zaradi različnih razlogov: nujna vzdrževalna dela, stavke, slabe vremenske razmere, obremenitve zračnega prostora in tehnično operativnih težav. Za dodatne stroške ali neizkoriščeno storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude letalskega prevoznika, žal ne sprejemamo odgovornosti. Prosimo upoštevajte, da ima varnost potnikov prednost pred točnostjo poletov. Letalske vozovnice potniki prejmejo za odhod in vrnitev običajno na letališču od našega predstavnika skupaj z vsemi potnimi dokumenti. Nekateri letalski prevozniki uporabljajo izključno vozovnice v elektronski obliki, zato jih potniki ne dobijo v tiskani obliki. Za prijavo na let zadostuje osebni dokument. Za potnike, ki so kupili samo letalske vozovnice, še posebej velja opozorilo, da vsaj 48 ur pred poletom še enkrat preverijo točno uro leta. Prevoz prtljage ne sodi med odgovornosti agencije, niti za poškodovano, niti za izgubljeno prtljago. Ob takšnih primerih se nemudoma obrnite na ustrezne službe že kar neposredno na letališču, običajno oddelek »lost and found«, kjer boste prejeli ustrezni zapisnik in referenčno številko. Kasnejših reklamacij letalski prevoznik ne bo upošteval.
V primeru, ko potnik kupi letalsko vozovnico na redni liniji ali na nizko cenovnem prevozniku, veljajo stroga prevoznikova pravila, ki jih seveda potnik od prodajnega referenta prejme pri povpraševanju ali rezervaciji. Ta KulTrip je v tem primeru le posrednik pri prodaji. Isto velja tudi za oddano prtljago, saj nekateri prevozniki ne vključujejo več oddane prtljage pri najnižjih cenah poletov in se le te lahko doplačajo, pri nizko cenovnih prevoznikih pa je prtljaga vedno za doplačilo (potnik lahko izbira med različno težo). Potnik je dolžan posredovati ime in priimek za rezervacijo tako kot je zapisano v osebnem dokumentu (potnem listu), saj se morajo podatki ujemati s podatki na letalski vozovnici. Za morebitne napačno javljene podatke Ta KulTrip ne odgovarja, posledično pa prevozniki zaračunajo strošek spremembe, v kolikor pa prevoznik ne dovoljuje spremembe, je to potem nakup nove vozovnice. S končno ceno, ki jo potnik prejme v ponudbi ali ob rezervaciji, je točno zapisano, kaj cena vključuje (letalski prevoz, letališke in varnostne pristojbine, doplačilo za gorivo, rezervacijski strošek), prav tako tudi koliko je vključene prtljage in kakšna so doplačila, kakšni so stroški morebitne spremembe v kolikor je dovoljena, pa tudi podatek koliko prevoznik vrne v primeru morebitne odpovedi. Vse stroške določa prevoznik in so odvisni od prodajne tarife letalskega prevoza.

 

XV. IZGUBA DOKUMENTOV

 

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali na predstavnika v Turistični agenciji KulTrip. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

 

XVI. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

 

Potnik je dolžan nepravilnosti sporočiti predstavniku Ta KulTrip na kraju samem, ko se zgodijo. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni sporočil napake oz. nepravilnosti, se šteje, da se je potnik strinjal s tako storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena, sicer Ta KulTrip le-te vsebinsko ne obravnava. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
Ta KulTrip je dolžna pisno odgovoriti na reklamacijo v 8 dneh po njenem prejemu. Če gre za enostavno pomanjkljivost in napaka ni sporna (oziroma, če potnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov, v roku, potrebnem za njihovo pridobitev) je Ta KulTrip dolžna po prejemu popolnega reklamacijskega zahtevka zahtevi ugoditi. Če napaka ni enostavna, je Ta KulTrip dolžna raziskati vse okoliščine, ki so pripeljale do reklamacije. Dokler Ta KulTrip ne odloči o pritožbi, se potnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.
Višina odškodnine je v primeru, če po krivdi Ta KulTrip ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, omejena z višino vplačanega potovanja oziroma z višino realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, ko ima Ta KulTrip pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.
Neodvisno od tega pa odgovarja Ta KulTrip potniku za škodo, ki je temu zaradi neustrezne izvedbe aranžmaja nastala na drugih njegovih dobrinah, in sicer po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.
Ne glede na vloženo reklamacijo je potnik dolžan poravnati svoje obveznosti po izdanih računih za opravljeno storitev v skladu z razporedom plačil, morebitna odškodnina pa se izplača po končanem reklamacijskem postopku na osebni račun potnika.

 

XVII. INFORMACIJE

 

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Turistične agencije KulTrip bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, račun in pogodba o potovanju, pisna informacija ali pisna razlaga.

 

XVIII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Ta KulTrip vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije (GDPR). Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Ta KulTrip in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

 

XIX. POSEBNI POGOJI ZA ORGANIZACIJO IZLETOV ZA OSNOVNE ŠOLE

 

• Minimalno število udeležencev za izvedbo šolskega izleta je 20. V primeru, da je prijavljenih manj, se cena temu primerno prilagodi.

• Ta KulTrip si pridržuje pravico do spremembe vrstnega reda aktivnosti programa izleta ter nadomestnih aktivnosti v primeru višje sile ali slabega vremena. Vse navedene spremembe se izvedejo v dogovoru s spremljevalci skupine.
• Cena pri izletih vključuje navedene aktivnosti v programih, vodenje in organizacijo ter DDV. Avtobusni prevoz je pri nekaterih posebej označenih izletih vključen v ceno (vezano na odhode iz Ljubljane pri udeležbi najmanj 45 učencev), v nasprotnem primeru si ga organizirajo šole same oziroma po predhodnem dogovoru tudi Ta KulTrip.
• Ta KulTrip za namene organizacije zaključnih izletov ponuja ugodnosti v obliki brezplačnega izleta za vsakega 30. udeleženega učenca ter KulBon v različnih vrednostih.
KulBon, ki se nahaja v zgibanki in na spletni strani www.kultrip.si, velja v primeru izbire enodnevnih izletov po Sloveniji in ob prijavi vsaj 30 učencev. Bon ne velja ob individualnih sestavljenih ponudbah, izletih v tujino ter po preteku navedenega datuma.
• Ta KulTrip že vrsto let sodeluje s preverjenimi izvajalci aktivnosti, ki imajo za svojo dejavnost pridobljene ustrezne licence. Vse aktivnosti na izletu se izvajajo v skladu z normativi, ki veljajo za osnovne šole.
• V primeru plačila izleta preko položnic oziroma individualnih računov izstavljenim staršem, se ob neudeležbi učenca plačila ne vrača, oziroma se postopa v skladu s VII. členom Splošnih pogojev Ta KulTrip. Odpoved izleta mora biti navedena v pisni obliki na e-naslov info@kultrip.si.
• V primeru, da se učenec na dan izleta določene aktivnosti ne udeleži, denarja zanjo ne vračamo.

 

XX. POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

 

Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov – 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008):

Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike.
Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.
Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev: obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom.
Dvig cene: le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev – obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke, če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja.
Rok za reklamacijo: 2 meseca od konca potovanja (60 dni) – 1. odgovor na reklamacijo 8 dni po prejemu reklamacije.
Sprememba imena na željo stranke: 8 dni pred odhodom, če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke.

 

XXI. KONČNA DOLOČILA

 

V vseh cenah v programih Ta KulTrip je vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za reševanja le-teh pristojno sodišče v Ljubljani. Turistična agencija KulTrip ne odgovarja za morebitne napake v propagandnem materialu (katalogi, programi na listih in spletnih straneh). S temi splošnimi pogoji preneha veljavnost splošnim pogojem starejšega datuma.

 

Ljubljana, 3. januar 2019